Algoritme op basis van schoolvoorkeur en toeval

Opgelet! Dit is een ontwerptekst. Niets uit onderstaande tekst mag als definitief en/of correct beschouwd worden

Meld je kind aan voor de scholen van jouw voorkeur. Je kan meerdere scholen opgeven in volgorde van voorkeur. Het algoritme zal rekening houden met deze volgorde. Opgelet! Het is belangrijk om zoveel mogelijk voorkeuren op te geven. (Lees verder waarom.)

In eerste instantie krijgt iedereen de plaats van zijn eerste voorkeur toegewezen. Pas wanneer er voor een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, wordt er gekeken naar de 2de schoolvoorkeur.

Ordening

Kinderen worden geordend op basis van een uniek toevalsnummer dat willekeurig gegenereerd wordt voor iedere schoolvoorkeur.

Voorbeeld

Finn krijgt voor zijn eerste schoolvoorkeur (school A) het nummer 5437, en voor zijn 2de voorkeur (school B) het nummer 1636.

Mila krijgt het nummer 2311 voor haar eerste schoolvoorkeur (school B) en het nummer 5673 voor haar tweede voorkeur (school C).

School A
2 vrije plaatsen
School B
3 vrije plaatsen
School C
3 vrije plaatsen
Noah (1532)
1ste voorkeur
Emma (1334)
1 ste voorkeur
Lucie (2421)
1ste voorkeur
Finn (1636)
2de voorkeur
Finn (5437)
1ste voorkeur
Mila (2311)
1ste voorkeur

Aangezien de capaciteit van school A overschreden wordt, en Finn het minst gunstig geordend is, zal Finn toegewezen worden aan zijn 2de keuze, school B. Daar wordt hij geordend voor Mila. Aangezien er nog voldoende vrije plaatsen zijn in school B stopt het algoritme hier.

Contingentering

Voor 1A en 1B worden per school ook een aantal plaatsen gereserveerd voor zowel indicator-leerlingen als voor niet-indicatorleerlingen. Hier geldt opnieuw, zolang er plaats is in de school van je eerste voorkeur blijft je kind aan die school toegewezen. Wanneer er geen plaatsen meer vrij zijn in het contingent waartoe je kind behoort, kan je kind nog steeds een restplaats innemen

Voorbeeld

School B heeft 3 vrije plaatsen. 1 plaats is gereserveerd voor indicator-leerlingen. 2 plaatsen voor niet-indicator leerlingen.

School B
3 vrije plaatsen
Indicator – 1 plaats gereserveerdNiet-indicator – 2 plaatsen gereserveerd
Emma (1334)Mila (2311)
Finn (1636)

Emma en Finn zijn indicatorleerlingen. Alhoewel er maar 1 plaats gereserveerd is voor indicatorleerlingen, worden beide kinderen aan deze school toegewezen. Dit komt doordat er nog een plaats vrij is die gereserveerd is voor niet-indicatorleerlingen.

Wanneer echter Hanne (niet-indicator) toegewezen wordt aan deze school, wordt Finn toch aan zijn volgende keuze toegewezen.

School B
3 vrije plaatsen
Indicator – 1 plaats gereserveerdNiet-indicator – 2 plaatsen gereserveerd
Emma (1334)Mila (2311)
Finn (1636)Hanne (3152)

Wisselen van tickets

Het algoritme zal automatisch de toegewezen school van 2 kinderen omwisselen wanneer dit voor beide kinderen gunstig is.

Voorbeeld

School A
2 vrije plaatsen
School B
3 vrije plaatsen
School C
3 vrije plaatsen
Hanne (1217)
2de voorkeur
Emma (1334)
1 ste voorkeur
Lucie (4421)
2de voorkeur
Noah (1532)
1ste voorkeur
Finn (1636)
2de voorkeur
Lucie (2421)
1ste voorkeur
Mila (2311)
1ste voorkeur
Finn (5437)
1ste voorkeur
Hanne (5661)
1ste voorkeur

Finn en Hanne hebben elkaars school van eerste voorkeur gekregen. Het algoritme zal ze dus wisselen van plaats.

School A
2 vrije plaatsen
School B
3 vrije plaatsen
School C
3 vrije plaatsen
Finn (5437)
1ste voorkeur
Emma (1334)
1 ste voorkeur
Lucie (4421)
2de voorkeur
Noah (1532)
1ste voorkeur
Hanne (5661)
1ste voorkeur
Lucie (2421)
1ste voorkeur
Mila (2311)
1ste voorkeur

Het wisselen van tickets wordt enkel uitgevoerd op het einde. Na deze stap kunnen er geen verschuivingen meer plaatsvinden.

Er kunnen meerdere kinderen gewisseld worden. Het algoritme bekijkt kinderen in volgorde van hun willekeurig nummer. Wanneer een kind kan gewisseld worden, gebeurt dit onmiddellijk. Daarna zoekt het algoritme verder tot het een volgend kind gevonden heeft om te wisselen, enzovoort.

Optimalisatie van het algoritme

Het algoritme, zoals hierboven beschreven zal meerdere* keren uitgevoerd worden. Bij elke iteratie zal het algoritme een nieuw willekeurig nummer genereren per kind en per schoolvoorkeur.

Hierdoor ontstaat er niet één, maar een reeks verdelingen. Om uit deze verdelingen de meest optimale te kiezen zal er rekening gehouden worden met het totaal aantal weigeringen.

Het algoritme zal de verdeling kiezen waarbij het aantal weigeringen minimaal is.

M.a.w. we kiezen de verdeling waarbij zoveel mogelijk kinderen aan hun school van eerste voorkeur worden toegewezen en waarbij zo weinig mogelijk kinderen aan hun school van lagere voorkeur worden toegewezen.

Deze verdeling zal gebruikt worden als aanmeldingsregister. Op basis van deze verdeling zullen de kinderen de toewijzingsbrieven en/of weigeringsdocumenten ontvangen.

*Het aantal iteraties zal beperkt worden tot 2000.

Opgelet! Het is belangrijk om zoveel mogelijk voorkeuren op te geven.

Omdat het algoritme zoekt naar de optimale verdeling, zouden sommige ouders kunnen denk dat het beter is om slechts 1 schoolvoorkeur op te geven. Dit klopt niet! Het optimalisatie-algoritme houdt namelijk enkel rekening met het aantal weigeringen.

Voorbeeld

Scenario 1: Je geeft slechts 1 voorkeursschool op en je kind wordt niet toegewezen aan die school.
Je kind zal dan geweigerd worden en op de wachtlijst komen voor die school. Je kind zal aan geen enkele school worden toegewezen.

Scenario 2: Je geeft meerdere voorkeursscholen op en je kind wordt niet toegewezen aan de school van zijn eerste voorkeur.
Je kind zal dan geweigerd worden en op de wachtlijst komen voor die school. Maar je kind heeft nu wel een grote kans om aan de school van je tweede voorkeur toegewezen te worden.

Beide scenario’s zijn voor het algoritme even gunstig. (Ze genereren beiden slechts 1 weigering.) Als ouder verkies je uiteraard scenario 2. Dus: geef zoveel mogelijk schoolvoorkeuren op.

Uitzondering

Als er al een broer of zus van je kind op de school van je voorkeur zit, of als je werkt op die school, dan wordt er sowieso een plaats vrijgehouden voor je kind. In dat geval volstaat het om slechts 1 school van voorkeur op te geven.